สมุดพกนักเรียน from Copy6.9

โดนไล่ออกจากงาน
โดนไล่ออกจากงาน

990920
คณิต-วิทย์ คณิต-วิทย์
สังคมศึกษา
100/100
 (100/100)
3/100
 (3/100)