องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

Go down

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตั้งหัวข้อ by Alex_toffy69 on Thu Aug 06, 2009 5:35 pm

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
*********
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 9 ตำแหน่ง 24 อัตรา
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีในตำแหน่ง ดังต่อไปนี
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร คือ
1.1 ตำแหน่ง พนักงานบัญทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 3 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา
1.5 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
1.6 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 5 อัตรา
1.7 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
1.8 ตำแหน่ง ผู้ช่วนนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
1.9 ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
( รายละเอียดตามภาคผนวก 1 )
3. กำหนดวัน เวลา แลสถานที่รับสมัคร
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2552 ถึงวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ ฝ่ายบริหารงานบคคล ( ชั้น 3 ) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4224-4394 ต่อ 126
4. เอกสารที่ให้สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นในสมัครด้วยตนเอง โดยนำเอกสารฉบับจริงแลฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ถ่ายเอกสารด้วยกระดาษขนาด A4 อย่างละ 1 ชุด ดังต่อไปนี้
(1) วุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และทะเบียนแสดงผลการเรียน(ถ้ามี)
(2) ทะเบียนบ้าน
(3) บัตรประจำตัวประชาชน
(4) ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร ( ส.ด.9 )
(5) รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
( ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร )
(6) ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
(7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ซึ่งหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
องค์การบิหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กำหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 50 บาท และจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการเลือกสรรครั้งนี้ เนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวแก่ผู้สมัครเฉพาะรายที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไปทางทุจริตนั้น
6. ประกาศรายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 ซึ่งไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันทำการเลือกสรร และกำหนดเลือกสรรในวันที่ 24 - 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสัมมนา (ชั้น4)สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
7. วิธีการสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฎิบัติงานให้ยึดหลัก "สมรรถนะ" ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด โดยวิธีการดังนี้
7.1 วิธีการสัมภาษณ์ ( 100 คะแนน ) ประกอบด้วยความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงาน, ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงาน และคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจะเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
8. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินใจสำหรับผู้ผ่านการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้องละหกสิบของการประเมินในแต่ละด้านเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
9. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
(1) การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่มีหมายเลยประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับดีกว่า
(2) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุได้ไม่เกิน 1 ปีแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552


( นายหาญชัย ทีฆธนานนท์ )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
avatar
Alex_toffy69
ม.2
ม.2

จำนวนข้อความ : 26
: 34
Registration date : 21/03/2009

สมุดพกนักเรียน
รหัสประจำตัว: 43812
วิชาโปรด: ภาษาอังกฤษ
คะแนนเกียรติยศ:
0/0  (0/0)

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ